ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 102 ވަނަ މާއްދާގެ “ހ” ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެ ކައުންސިލްތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، 2023 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ކައުންސިލް ހުށަހެޅި ތާރީޚް އިތުރުމަޢުލޫމާތު
އިސްދޫ ކައުންސިލް 23/02/2023
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް 26/02/2023
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް 28/02/2023
މާބައިދޫ ކައުންސިލް 26/02/2023
މުންޑޫ ކައުންސިލް 27/02/2023
ގަން ކައުންސިލް 28/02/2023
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް 23/02/2023
މާމެންދޫ ކައުންސިލް 22/02/2023
ހިތަދޫ ކައުންސިލް 26/02/2023
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް 26/02/2023
މާވަށް ކައުންސިލް 27/02/2023