ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ލަނޑުދަނޑި ތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލްކުރެވުނު ކަންކަމާއި 2023 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި ތަކުގެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅިގޮތާއިގުޅޭ ނޫސްބަޔާން 2023/04