ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް (ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ-31 ނަންބަރު އިއުލާން)

[pdfjs-viewer attachment_id=8983 url=https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2023/04/31-1.pdf viewer_width=0 viewer_height=400 url=https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2023/04/31-1.pdf download=true print=true fullscreen=true fullscreen_target=true fullscreen_text=”View Fullscreen” zoom=page-actual ]