ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނިން ހިންގާނެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތައް ދެނެގަތުމާއި ފީސިބިލިޓީ ސުޓަޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

[pdfjs-viewer attachment_id=9056 url=https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2023/05/IUL240-CA-240-2023-34-1.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://laamu.gov.mv/wp-content/uploads/2023/05/IUL240-CA-240-2023-34-1.pdf download=true print=true fullscreen=true fullscreen_target=true fullscreen_text=”View Fullscreen” zoom=page-width ]