ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 2023 މެއި 17ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލްގައި ބޭއްވި

Read more