ލާމަސީލު ލާމު ހައްދުންމަތީ އެވޯޑް ޙަފްލާ ބާއްވައިފި.

ލ. އަތޮޅަށް ރީތި ނަމާއި، ޝަރަފުވެރި ވަނަތަކާއި، މަޤާމުތައް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި، ކައުންސިލްތަކަށާއި، ޚިދުމަތްތެރި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ތަކަށާއި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަތޮޅަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަދަ

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް 3ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ

ލާމަސީލު ލާމު އިންޓަރ ސްކޫލް 3ވަނަ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި  ލާމުއަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުބާރާތެކެވެ. ލާމަސީލު ލާމު

Read more