ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 12 ވަނަ މުބާރާތް ނިމިއްޖެ.

ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތަކީ ހައްދުންމަތީގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކީރިތި ޤްރުއާނަށް ލޯބިޖެއްސުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. ލާމަސީލު ލާމު އަތޮޅު ޤުރުއާންކިޔެވުމުގެ 12

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްފި.

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ނިމުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 2022 މެއި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ލ.

Read more