އދ. ދިގުރަށުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

އދ. ދިގުރަށުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފޮނަދޫ ބަނދަރުން އެޓީމަށް ހޫނު މަރުޚަބާ އެއް ދެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނެވެ.  މިހިނގާ

Read more

78 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލެއް ބާއްވައިފި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 06:00 ގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި

Read more