ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 102 ވަނަ މާއްދާގެ “ހ” ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެ ކައުންސިލްތަކުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، 2024 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ކައުންސިލް ހުށަހެޅި ތާރީޚް އިތުރުމަޢުލޫމާތު
އިސްދޫ ކައުންސިލް 14/02/2024
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް 24/02/2024 މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވޭ
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް 27/02/2024 މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވޭ
މާބައިދޫ ކައުންސިލް 28/02/2024
މުންޑޫ ކައުންސިލް 27/02/2024 މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވޭ
ގަން ކައުންސިލް 29/02/2024 މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވޭ
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް 22/02/2024
މާމެންދޫ ކައުންސިލް 29/02/2024 މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވޭ
ހިތަދޫ ކައުންސިލް   މާލީބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވޭ
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް 28/02/2024 މާލީ ބަޔާން ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވޭ
މާވަށް ކައުންސިލް 15/02/2024