ރަށުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ޙާއްސަ އެހީތެރިކަމާއި ޙާއްސަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ހާލުބެލުމާގުޅޭ 2024/25​