ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 102 ވަނަ މާއްދާގެ “ހ” ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރަށުކައުންސިލްތަކުން އެ ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީއާއި، މިލްކިއްޔާތާއި މާލީ ޒިންމާތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް، 2022 ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

ކައުންސިލްހުށަހެޅި ތާރީޚްއިތުރުމަޢުލޫމާތު
އިސްދޫ ކައުންސިލް28/02/2022
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް28/02/2022
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް14/03/2022ސުންގަޑީގެފަހުން
މާބައިދޫ ކައުންސިލް16/03/2022ސުންގަޑީގެފަހުން
މުންޑޫ ކައުންސިލް28/02/2022
ގަން ކައުންސިލް28/02/2022
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް17/03/2022ސުންގަޑީގެފަހުން
މާމެންދޫ ކައުންސިލް28/02/2022
ހިތަދޫ ކައުންސިލް06/03/2022ސުންގަޑީގެފަހުން
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް28/02/2022
މާވަށް ކައުންސިލްމާލީބަޔާން ހުށަހަޅާފައިނުވޭ