ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ރިޕޯޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން، އެ އަހަރެއްގެ ފުރަތަމަ 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ކައުންސިލުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މިއިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ކައުންސިލްހުށަހެޅި ތާރީޚްއިތުރުމަޢުލޫމާތު
މާބައިދޫ ކައުންސިލް07/07/2021
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް07/07/2021
މާވަށް ކައުންސިލް07/07/2021
މާމެންދޫ ކައުންސިލް08/07/2021
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް09/07/2021
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް09/07/2021
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް09/07/2021
އިސްދޫ ކައުންސިލް10/07/2021
މުންޑޫ ކައުންސިލް10/07/2021
ގަން ކައުންސިލް10/07/2021
ހިތަދޫ ކައުންސިލް11/07/2021ސުންގަޑީގެފަހުން