ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ކައުންސިލްހުށަހެޅި ތާރީޚްއިތުރުމަޢުލޫމާތު
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް27/07/2021
ދަނބިދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހަޅާފައިނުވޭ
މާބައިދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހަޅާފައިނުވޭ
މުންޑޫ ކައުންސިލް26/07/2021
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް30/07/2021
ގަން ކައުންސިލް02/11/2021ސުންގަޑީގެފަހުން
ފޮނަދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހަޅާފައިނުވޭ
މާމެންދޫ ކައުންސިލް18/01/2022ސުންގަޑީގެފަހުން
ހިތަދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހަޅާފައިނުވޭ
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހަޅާފައިނުވޭ
މާވަށް ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލު ހުށަހަޅާފައިނުވޭ