ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވާލާއި ބަޖެޓް

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 105 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ރަށު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް ބިނާކޮށް، ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ރަށު ކައުންސިލްތަކުން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ހުށަހެޅުމަކީ ޤާނޫނުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާއެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، މިއިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލްގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 # ކައުންސިލްގެ ނަންޑައުންލޯޑްމަސައްކަތު ތާވަލްބަޖެޓު
1ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް 21 ޖުލައި 202230 ޖުލައި 2022
2ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް 30 ޖުލައި 202230 ޖުލައި 2022
3ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް 31 ޖުލައި 202231 ޖުލައި 2022
4ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް 31 ޖުލައި 202231 ޖުލައި 2022
5ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް 29 ޖުލައި 202229 ޖުލައި 2022
6ހައްދުންމަތީ ގަން ކައުންސިލް31 ޖުލައި 2022
7ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް30 ޖުލައި 202231 ޖުލައި 2022
8ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް24 ޖުލައި 202224 ޖުލައި 2022
9ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް30 ޖުލައި 202230 ޖުލައި 2022
10ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް27 ޖުލައި 2022
11ހައްދުންމަތީ މާވަށް ކައުންސިލްމަސައްކަތު ތާވަލް27 ޖުލައި 202227 ޖުލައި 2022