ރަށުކައުންސިލްތަކަށް 4 ވަނަ ދައުރަށް އިންތިހާބުކުރެވުނު ކައުންސިލަރުންގެ މާލީބަޔާންތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (2010/7)ގެ 121 ވަނަ މާއްދާގައި، ކައުންސިލަށް ހޮވޭ ކޮންމެ މެންބަރަކު އިންތިޚާބުވުމާއެކު އެ މެންބަރެއްގެ ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެކައުންސިލަރެއްގެ އާމްދަނީއާއި އާމްދަނީ ލިބޭ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔުމަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، 2021 މެއި 17 ވަނަ ދުވަހު ހުވާ ކުރެއްވި މި އިދާރީ ދާއިރާގެ ރަށު ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ފައިސާއާއި ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިވާ ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އިސްދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ޚަލީލް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އާދަމް ނަސީމް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަސަން ނަޖީބް
ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ މަރްޔަމް ޝިފާ
ކަލައިދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އަޙްމަދު ޝިޔާމް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް މާޖިދު
ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު ސާއިދު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޝިޔާމާ ޙުސައިން
ކައުންސިލް މެމްބަރ ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު
ދަނބިދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް މިމްރާހް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައސީް ޙުސައިން ފަޒީލް
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަޙްމަދު ރަޝީދު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޒުބައިދާ އަޙްމަދު
މާބައިދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ވިޝާމް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސާ ފާތިމަތު އަޒުމާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަމީނާ ޔޫސުފް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަސަން ޒަރީރު
ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އަޖްވަދް
މުންޑޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އާދަމް ނާސިފް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް ނައީމް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަލީ ޝަފީއު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙަލީމަތު އިނާޔަތު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާޠިމަތު ސާޖިދާ
ގަން ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އަޙްމަދު ޒަކީ
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް ރަޝީދު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަބްދުﷲ ޝުއާއު
ކައުންސިލް މެމްބަރ އަބްދުﷲ އާސިފް
ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު ލީޒާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ މަރިޔަމް ނީނާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ މަރިޔަމް ޝުއައިދާ
ފޮނަދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އަޙުމަދު ރިޔާޟް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އަޙުމަދު މަމްދޫޙް
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަބްދުއްރައޫފް ޔޫސުފް
ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު އަޒީމާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ ވަރުދާ ހުސައިން
މާމެންދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް ޙަސަން ރަމީޒް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް ޔޫސުފް ޖަޒްލާން
ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބްރާހިމް ރަމީޒް
ކައުންސިލް މެމްބަރ އައިޝަތު އަޒްމާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ މަރްޔަމް ނަތާޝާ
ހިތަދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ޝަމްމޫން
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް ޙުސައިން އިންސާދު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޢަބްދުލްވާހިދު އިދްރީސް
ކައުންސިލް މެމްބަރ މަރްޔަމް ނާހިދާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޚަދީޖާ ޙުސައިން
ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އިބްރާހިމް ޝަކީބް
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އަޙްމަދު އާޒިމް
ކައުންސިލް މެމްބަރ މުޙައްމަދު އިމްރާން
ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ރަޝީދާ
ކައުންސިލް މެމްބަރ ފާޠިމަތު ފަރީދާ
މާވަށް ކައުންސިލް
ކައުންސިލް ރައީސް އަޙްމަދު މޫސާ
ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް އަބޫބަކުރު
ކައުންސިލް މެމްބަރ ސަލްމާން ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ކައުންސިލް މެމްބަރ ޙައްވާ އާޠިކާ ޢަލީ
ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު އަންސޫދާ