ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްޞީލްކުރާ ބައިވެރިންގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށިއްޖެ

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ 30 ބައިވެރިން ހޮވުމަށް  ލ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ލާމު

Read more

އައު އަތޮޅު ކައުންސިލް ތައާރަފުވުމަށް މުޅި އަތޮޅުގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ތައާރަފުވުމަށް ހައްދުންމަތީގެ ހުރިހައި ރަށަކަށް ޒިޔާތްކޮށްފި އެވެ. މި ދަތުރުތައް ފެށުނީ 22 އޯގަސްޓް 2021 ވީ

Read more

ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހިމެނުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާ ހައްދުންމަތީގެ ތަރައްޤީ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި

Read more

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ރިޔާޟު އިންތިޚާބު ކުރެވިއްޖެ

މިއަދު 10:00 ގައި ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެދުރު އުމަރު މާލަމުގައި ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ 03 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ އިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް

Read more

އދ. ދިގުރަށުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

އދ. ދިގުރަށުގެ ޓީމެއް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިއަދު މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފޮނަދޫ ބަނދަރުން އެޓީމަށް ހޫނު މަރުޚަބާ އެއް ދެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނެވެ.  މިހިނގާ

Read more

78 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލެއް ބާއްވައިފި

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ އިޙްތިފާލެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 06:00 ގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމައްޗަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު މިއަދު ހެނދުނުގެވަގުތެއްގައި ހައްދުންމަށްޗަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އެމަނިކުފާނު ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން އަތޮޅުގެ ބައެއްމުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންގެ އިތުރުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން

Read more

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 84 ވަނަ ބައްދަލުވުން ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފި

ޖުޑީސަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 84 ވަނަ ބައްދަލުވުން، މިއަދު 10:30 ގައި ލ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ތާޖުއްދީން މާލަމުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމަކީ ވެރިކަން ކުރާ

Read more

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ސްމަރޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދިއުން

އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ސްމަރޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ގުޅޭ 02 ގަޑިއިރުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ނޮވެންބަރު 23 ވަނަ ދުވަހު ކައުންސިލްގެ

Read more